Archive for december, 2010

Koranens budskap

december 29, 2010

Kan de som tror på det som står i koranen (antar att de definierar sig som muslimer) förväntas påverkas av vad som står i koranen?

Ja, det tror jag. Sen kan man välja att fokusera på vissa delar och få olika varianter av tro. En variant skulle kunna vara att fokusera på dessa verser i koranen. (texterna kommer från hemsidan www.koranensbudskap.se )

Hur kan människor som läser detta ofta och begrundar det förväntas agera?

[4:15] OM NÅGON av era kvinnor begår en grovt oanständig handling, tillkalla då fyra bland dem av er som har bevittnat handlingen, och om de vittnar [att de har sett den], stäng då in henne i hennes hem till dess döden befriar henne eller Gud visar henne en väg.

[4:76] De troende kämpar för Guds sak, men förnekarna av sanningen kämpar de onda makternas kamp. Kämpa därför mot dessa Djävulens bundsförvanter; Djävulens list är [enbart] svaghet.

[9:5] När de helgade månaderna gått till ända skall ni döda avgudadyrkarna, var ni än träffar på dem; tag dem till fånga och omringa dem och lägg er i försåt för dem. Men om de visar ånger och [villighet att] förrätta bönen och betala allmoseskatten, lämna dem då i fred – Gud är ständigt förlåtande, barmhärtig.

[9:29] Kämpa mot dem som, trots att de [förr] fick ta emot en uppenbarad Skrift, varken tror på Gud eller på den Yttersta dagen och som inte anser som förbjudet det som Gud och Hans sändebud har förbjudit och inte iakttar den sanna religionens bud – [kämpa mot dem] till dess de erkänner sig besegrade och frivilligt betalar skyddsskatten.

[9:30] DE JUDISKA [trosbekännarna] säger: ”Esra, Guds son”, medan de kristna säger: ”Kristus, Guds son”. Detta kommer över deras läppar och då säger de efter vad [andra] förnekare av sanningen har sagt före dem. Guds förbannelse över dem! Hur förvirrade är inte deras begrepp!

[9:39] Om ni inte [vill] kämpa [för Guds sak] skall Han straffa er med ett svårt lidande och Han skall sätta andra människor i ert ställe. Ni vållar Honom ingen skada – Han [som] har allt i Sin makt.

[9:41] Gå ut till strid – [vare sig ni ser det som] en lätt uppgift eller ett tungt offer – och kämpa för Guds sak med er egendom och med livet [som insats]; detta är bäst för er – om ni visste [vilken vinst ni kan uppnå i det eviga livet]!

[9:101] Men bland ökenaraberna omkring er, liksom bland dem som bor i [Profetens] stad, finns trotsiga hycklare som inte ger upp. Du känner dem inte, men Vi känner dem. Vi skall ge dem dubbelt straff [i denna värld] och sedan skall de utlämnas åt ett svårt lidande.

[9:105] Säg: ”Handla! Gud kommer att iaktta era handlingar och Hans Sändebud och de troende likaså. Och ni kommer att föras tillbaka till Honom som känner allt det som är dolt för människor och det som de kan bevittna, och då skall Han låta er veta vad era handlingar [var värda].”

[9:111] GUD HAR [slutit ett avtal] med de troende, enligt vilket Han i utbyte för deras liv och egendom lovar dem paradiset; de kämpar för Guds sak och dödar eller dödas. [Detta är] ett fast och klart löfte, vars sanning Han har bekräftat i Tora och Evangeliet och i Koranen, och vem uppfyller sina löften bättre än Gud? Gläds därför över det avtal som ni har slutit – detta är den stora, den lysande segern!

[9:123] Troende! Kämpa mot förnekarna i er närhet och visa dem obeveklig stränghet; och var förvissade om att Gud är med dem som fruktar Honom.

Ja, för mig verkar det uppenbart varför jihad (heligt krig) finns om det finns människor som läser detta och tror på detta. Tyvärr så innehåller en stor del av koranen detta mässande om krig mot och dödande av otrogna. Läs gärna vidare själv. Är det inte fantastiskt vilken värld vi lever i och vilka människor som finns här?

Annonser

Utlänning blir invandrare

december 11, 2010

Åke Daun, professor emeritus i etnologi skriver i Fokus (19-25 nov 2010) att utlänning har en enda språklig innebörd, nämligen ”person som kommer från annat land”. Sen har folk börjat kalla dem för invandrare istället därför att det låter mer inkluderande än utlänning. Professorn skiljer mellan svensk och etnisk svensk. Etnisk svensk är en individ med djupa rötter i Sverige. Etnisk är ett antropologiskt begrepp och syftar på etnisk grupptillhörighet, bland annat en gemensam historisk bakgrund, ett visst sätt att räkna släktskap, ett språk etc.

Professorn känns som en frisk objektiv fläkt med perspektiv. Olika etniska grupperingar finns allt mer i dagens Sverige. Enda orsaken är att det tillåts komma hit olika etniska grupper. Se tex Geert Hofstedes kulturella dimensioner. Han beskriver varför jag känner mer samhörighet med våra nordiska grannfolk än med t ex en etnisk spanjor. Ännu mer avlägsen blir grupptillhörigheten med etniska irakier och etniska somalier.

Hofstede liksom Robert Putnam ( E pluribus unum ) har i sin forskning kommit fram till att olika kulturer och etniciteter som blandas gör att folk mår sämre, det skapar konflikter, missförstånd, misstroendet ökar, solidariteten minskar (kort sagt det ”sociala kapitalet” minskar enligt Putnam). Putnam har sedan desperat lagt till ”på lång sikt” för att han blev så deprimerad av sina egna resultat. USA går bakåt i socialt kapital efter flera hundra år av integration enligt Putnam, ändå hävdar han att det är bra på lång sikt. Hur Putnam motiverar slutsatsen att stora etniska variationer är bra på lång sikt framgår inte.

Idag kan vi se olika grupper i Sverige som inte vill eller har stora problem att integreras i det svenska samhället. T ex somalier, assyrier, syrianer, irakier, mfl. De som har störst problem att anpassa sig är de med kulturella dimensioner (Hofstedes begrepp) som skiljer sig mycket från etniska svenskars kulturella dimensioner.

Många utlänningar gör starkt motstånd och framhärdar sina egna kulturer istället för att integreras. Muslimerna gör starka försök att organisera sig, dock har de sinsemellan också stora variationer i etnicitet vilket ytterligare segregerar och segmenterar de människor som befinner sig i Sverige. Assyrierna/syrianerna i Södertälje är kanske det tydligaste exemplet på en grupp som inte är intresserade av att integreras trots goda förutsättningar. Lojaliteten är större inom den egna gruppen än till det svenska samhället. Särskilt problematiskt är det när svenska samhället omhuldar etniciteter som starkt motsätter sig den egna gruppens etnicitet, jag syftar på muslimska araber kontra etniskt svenska kristna och judar.

Faktum är att den etniska bakgrunden aldrig riktigt går ur (och sannolikt är det helt naturligt). Människor har en bakgrund som inte går att bortse ifrån, även på mycket lång sikt, många generationer. Jag tror att det har med människans överlevnadsförmåga att göra som har utvecklats under miljoner år (bl a har Darwin och Richard Dawkins lysande teorier på detta område som ger goda förklaringar). Hur kan man mot bakgrund av denna information förespråka det mångkulturella samhället som statsminister Fredrik Reinfeldt gör?

Är det inte tvärtom, att stora skillnader mellan etniska grupper i värsta fall kan leda till krig mellan dessa etniska grupper. Exemplen är otaliga på krig och folkmord. Varför skall vi öka sådana risker och problem i Sverige genom att stora etniska grupper med vitt skilda kulturer skall befinna sig här?

Hofstedes kulturella dimensioner

december 5, 2010

Geert Hofstede är en Holländsk professor emeritus. Han har forskat i kulturella dimensioner och hans läroböcker används på handelshögskolor. På hans hemsida kan man läsa om olika kulturer.

Per Gudmunsson skriver på sin blogg: ”Hofstede finner att Sverige utmärks av icke hierarkisk organisering, en hög grad av individualism, mycket små värderingsskillnader mellan könen samt hög tolerans för oliktänkande. Hans summering av arabvärlden, varifrån en stor del av invandrarna till Sverige kommer, ser ut på ett annorlunda sätt. Arabländerna snittar 80 vad gäller respekt för hierarkier (på en skala till 100) när Sverige får 25. Man når 38 i individualism, där Sverige har 68. I måttet maskulinitet, där jämställda Sverige alltså ligger på 9, hamnar arabländerna på 52. När det gäller kulturell oemottaglighet för det avvikande får arabvärlden 68 mot Sveriges 22. Det är oklart hur den SFI-undervisning ser ut som ändrar på det.”

Vem tror att folk från kulturellt avlägsna länder omgående får svenska värderingar när de passerar gränsen till Sverige? Här har vi ett utmärkt teoretiskt verktyg för att beskriva vad som händer i Sverige idag och vad vi kan och bör göra åt det.

Citat från Hofstedes hemsida:

”Culture is more often a source of conflict than of synergy. Cultural differences are a nuisance at best and often a disaster.” Prof. Geert Hofstede, Emeritus Professor, Maastricht University.

Vad är det vi ser i mångsegregerade Sverige om inte ett till stora delar ”disaster”? Mer kunskap om Hofstedes kulturella dimensioner kan förhoppningsvis knyta ihop Sverige igen (tillsammans med en mer dansk politik).

Hur länge dröjer det innan Sverige för en politik som resten av världen?

december 1, 2010

Läste en kommentar som förutspådde kaos vid nästa lågkonjunktur i Sverige om det fortsätter som hittills. Jag förutspår att senast vid nästa lågkonjunktur så kommer Sverige föra en liknande migrationspolitik och integrationspolitik som övriga Norden, Europa och världen. Helt enkelt för att resurserna inte räcker till en rimlig välfärd annars.

Pat Condell är kul. Han är riktigt träffsäker ibland.

Med de senaste rubrikerna om niqab i utbildning, DO, dödshot på svenska mot Lars Vilks mm mm. Så känns det verkligen som man röstade på rätt parti, folkpartiet är de enda som vågar göra något åt problemen förutom SD. Erik Ullenhag har lagt grunden för en möjlighet till striktare invandringspolitik där de som kommer hit skall ha något att bidra med. SD har naturligtvis haft stort inflytande på detta. Vi ser nu hur gammelpartierna sakta närmar sig SD. Närmandet kommer gå mycket snabbt om ekonomin försämras.

Man kan spekulera i att KD åker ur riksdagen nästa val och SD (15 %?) blir stödparti till Alliansen. Det skulle antagligen vara mycket bra för Sverige, särskilt att Anders Borg sitter kvar som finansminister. Tala om att vara rätt man på rätt plats.

Är det inte dags för en folkomröstning om rätten att bära niqab/burka på allmän plats? Svenska folkomröstningar är rådgivande men i detta fall så borde saken vara enkel att få igenom.